De Eenheid van Allaah in Zijn Recht om alléén aanbeden te worden

De Soorten Van Ash-Shafaa'ah (Voorspraak)

Bismillaahi Rahmaanie Rahiem.

Deze les behandelt de verschillende vormen van bemiddeling (ash-Shafa'ah). 

Ter sprake komen onder andere: de voorwaarden voor acceptatie van de bemiddeling bij Allah en de verboden vormen van bemiddeling die behoren tot polytheïsme (ash-shirk).

***VOETNOOT***: [Opmerking Abu Junayd: Deze uitspraak is niet authentiek overgeleverd van de Profeet – moge Allah vrede en zegeningen aan hem schenken –, maar wordt toegeschreven aan enkele metgezellen. 

Zie: http://www.al-sunan.org/vb/showthread...]

O Mensheid! Aanbid Jullie Heer Die Jullie Heeft Geschapen

Allaah – tabaaraka wa ta'aalaa – zegt:

O mensheid! Aanbid jullie Heer die jullie heeft geschapen en [ook] degenen voor jullie [heeft geschapen], hopelijk zullen jullie [Hem] vrezen. (21) Degene Die de aarde voor jullie tot rustplaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf [heeft gemaakt], en water (regen) heeft neergezonden uit de hemel waarmee Hij vruchten voortbracht als een voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie weten [dat Hij Alleen het recht heeft om aanbeden te worden].
[Soerah al-Baqarah: 21-22]


Deze [verzen] behoren tot de geweldige verzen die uitnodigen naar deTawhied van Allaah – tabaaraka wa ta'aalaa –, naar het zuiveren van de religie voor Hem en naar het bestrijden van Shirk (afgoderij) en het nemen van gelijkenissen met Allaah – tabaaraka wa ta'aalaa –. Hij voerde dit vers aan als uitnodiging van de mensen naar de Tawhied van Aanbidding, en voert daarna de bewijzen aan dat Hij Alleen het recht heeft om aanbeden te worden, zonder dat Hij hierin enige deelgenoten heeft.

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be