Is Shaykh Mohammed ibn 'Abdil-Wahhaab in opstand gekomen tegen de Ottomanen?

Vraag:

Sommige mensen die haatdragend zijn tegenover de da´wah van Shaykhoel Islaam Mohammad bin ´Abdil Wahhaab – rahimahoellaah – zeggen dat Shaykhoel Islaam en Imaam Mohammad bin Sa´oed in opstand waren gekomen tegen het beleid van de gezaghebber van de Ottomaanse Staat en de eed van gehoorzaamheid hebben gebroken, en dat dit tegenstrijdig aan de Geloofsleer van Ahli Soennah wal Jamaa´ah.

Wat is uw mening over deze uitspraak? Moge Allah u belonen.

Register to read more...

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Thursday the 21st. Welkom bij albaseerah.be