Hoe was de toestand van de Selef in de Ramadaan?

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 
Categorie: Advies & Gedrag
Publicatiedatum Geschreven door Sh. Saalih al-Fawzaan & Sh. Rabee‘ al-Madkhalie

Vraag:
Wat was de toestand van de Salaf - moge Allah Tevreden en Barmhartig over hen zijn - bij het verwelkomen van deze Grote Maand? Wat was hun Leiding? Wat waren hun eigenschappen en richtlijnen? En een tweede kwestie: hooggewaarde Shaykh, hoe dient de Moslim zich voor te bereiden in het benutten van deze nachten die hij beleeft, en (zo ook) de dagen? Wetenschappelijke voorbereiding door het kennen van de regelgevingen van het vasten, het kennen van de verbrekers (ervan), en zijn regelgevingen. Sommige mensen zijn onachtzaam in deze dingen en zijn niet geleerd wat betreft (de regelgevingen van) het vasten, en bezitten ook niet de verplichte lering ( i.e. begrip) over (de regelgevingen van) het vasten. Zou de Shaykh- hafidahullaah - op deze kwestie kunnen attenderen?


Ash-Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan:

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. As-Salaamu ´alaykoem wa rahmatullaah,

Moge Allah jou en hetgeen zegenen, waar jij op attendeerde middels deze twee geweldige vragen.

De eerste vraag: de toestand van de Salaf in de maand Ramadaan. De toestand van de Salaf, zoals dat vastgelegd is in overgeleverde boeken middels betrouwbare overleveringsketens over hen, is dat zij Allaah vroegen om de Ramadaan hen te laten bereiken voordat deze begon. Zij vroegen Allah om hen de maand Ramadan te laten bereiken doordat zij wisten dat daar zich omvangrijke goedheid en verregaande nuttigheid bevindt. Daarna, wanneer Ramadaan begon, vroegen zij Allaah om hen te helpen in het verrichten van goede daden in deze maand. Wanneer Ramadaan dan eindigde, vroegen zij Allaah om het [i.e. hun vasten en goede daden] van hen te accepteren. Zoals Allaah de Verhevene zegt (interpretatie van betekenis):

En degenen die uitgeven van hetgeen zij (kunnen) geven terwijl hun hart is vervuld van vrees, omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Dezen zijn het die zich haasten en wedijveren in het doen van goede werken.
[Soerah Al Mu'minoen: vers 21]

Zij waren hard bezig met verrichten van (goede) daden en vervolgens trof hen bezorgdheid na het verrichten van (goede) daden, zullen deze geaccepteerd worden of niet? Dit door hun kennis over de Grootheid van Allaah, doordat zij wisten dat Allaah niets geaccepteert, behalve wat zuiver omwille van Zijn Aangezicht en correct conform de Soennah van Zijn Profeet, van de daden is verricht. En zij prezen zichzelf niet en vreesden dat hun daden niet geaccepteerd zouden worden, zij waren harder bezig met (de vraag) of het geaccepteerd zou worden dan het verrichten ervan, want Allaah -de Verhevene- zegt (interpretatie van betekenis):

Allah neemt alleen iets van de Muttaqeen (Godsvruchtigen, Godvrezenden) aan
[Soerah Al Maa'idah: vers 27]

Zij vulden hun tijd in, zoals voorgegaan is, met aanbidding en zij verminderden in de wereldse zaken. En zij brachten de tijd door in de Huizen van Allaah en zeiden: "Wij beschermen ons vasten en belasteren niemand.'' En zij woonden de Masaahif (i.e. de geschriften) bij en zij bestudeerden het Boek van Allaah. Zij waren gewoon om hun tijd in de gaten te houden tegen de verkwisting (van de tijd) wat zij veronachtzaamden en nalatig in waren, zoals de toestand van velen vandaag de dag. Sterker nog, zij hielden hun tijd in de gaten in de nacht door het nachtgebed te verrichten en de dag middels vasten, Qur'aan reciteren, het gedenken van Allah, (e.a.) deugdzame daden. Zij waren gewoon geen minuut of moment (van de tijd) waar zij nalatig over waren te laten, of zij brachten een goede daad voort. Dit is wat betreft de eerste vraag..''

 


 

Vraag:
Hoe was de toestand van de Selef in de Ramadan?

ash-Shaykh al-‘Allaamah Rabee‘ bin Haadie al-Madkhalie:
Als antwoord op de vraag, zeg ik:

De toestand van de Edele Boodschapper - ´alayhi as-salaatu wassallaam - is bekend en dat hij - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - zich voorbereidde voor deze maand door het grootste gedeelte van Sha´baan (i.e. de maand vóór Ramadan) te vasten - ´alayhi assalaatu wa sallaam. De Profeet vastte Sha´baan helemaal [1] , behalve een klein gedeelte, zoals dat te vinden is in de overlevering van ´Aa-isha, moge Allah tevreden over haar zijn. Waarna hij deze Edele Maand (i.e. Ramadan) vastte - ´alayhi as-salaatu wassalaam - en zijn aandachtigheid verschepte, specifiek in de laatste tien dagen ervan. Wanneer deze tien (dagen) ingingen was hij gewoon zich harder in te spannen en meer voor te bereiden, en verrichte I´tikaaf [2] , zonderde zich af van zijn vrouwen en zonderde zich af van vele van zijn Metgezellen - ´alayhi as-salaatu wassalaam - en zette zich in voor deze geweldige daden; op de correcte wijze vasten, deugdzame daden verrichten en goedheid tonen.


En de Boodschapper - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - was vrijgevig, de meest vrijgevige mens. Maar als de Ramadan kwam, was hij vrijgeviger dan nedergezonde wind - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - en specifiek als Jibreel - ´alayhi as-salaatu wassalaam - hem naderde, zoals dat te vinden is in de overlevering van ibn ´Abbaas, moge Allah tevreden over hen zijn. En de Boodschapper van Allah reciteerde of legde de Qur-aan in elke Ramadan één keer voor aan Jibreel, en de laatste jaar van zijn edele leven, legde hij de Koran twee keer voor aan Jibreel, zoals te vinden is in de overlevering van ´Aaishah en Abu Hurayrah - moge Allah tevreden over hen zijn. En dit was als teken voor zijn overlijden -´alayhi as-salaatu wassalaam.

Hoe dan ook, de Selef hadden een speciale aanpak voor deze Geweldige Maand, waaronder het zich storten op het reciteren van de Qur-aan, het veel gedenken, en het wegblijven van zonden. Want dit is de bedoeling van het vasten, want het vasten is niet alleen onthouding van eten en drinken; het is onthouding van al hetgeen wat de Woede van Allah - de Verhevene - aanwakkert en het zich overgeven aan de gehoorzaamheid van Allah - ´Azza wa Jall - en zuivere toewijding aan Allah in deze daden.

De Selef – moge Allah’s Tevredenheid op hen rusten – zoals dat verhaald is over Imaam Maalik: hij was gewoon om de mensen te onderwijzen en als de Ramadan kwam, vulde hij zijn tijd met het vasten en het reciteren van de Qur-aan. Dus zij vestigden hun aandacht in deze Edele Maand op het reciteren van de Qura-aan met het overpeinzen en overdenken ervan, zich vermanen door zijn vermaningen en het laten van zijn afwijzingen, het begrijpen van Halaal en Haraam, het begrijpen van de toezeggingen en dreigingen en alles wat hiermee te maken heeft in deze Edele Qur-aan, en hiermee zuiveren de zielen en verlichten de harten. En dit – doelend op de Qur-aan - is het (werkelijke) leven, licht en Leiding, zoals Allaah – de Verhevene - het beschreef:

En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard. Gij wist niet wat het Boek noch wat het geloof was. Maar Wij maakten het tot een licht waarbij Wij leiding verlenen aan degenen vanonder onze dienaren die Wij willen. Voorzeker, gij leidt de mens zeker naar het rechte pad.
[Soerah Ashuraa: vers 52]

De Selef u as-Saalih (Vrome Voorgangers); lees over hun strijd, geduld en hun zuivere toewijding naar Allah en hun inspanningen in deze Edele Maand en daarbuiten, maar wij gedenken niet in de maand Ramadan om het vervolgens te vergeten en de aanbiddingen te verlaten in de overige maanden! Neen, wij zetten de verbintenis met de aanbiddingen van Allah voort, het nachtgebed, het overgeven aan Allah en de overige dienstbaarheden waarmee toenadering zoeken in de Ramadan.

Sommige mensen geven zich over aan gehoorzaamheid in deze maand, maar als deze maand voorbij gaat, schiet hij te kort, is hij te laks en vergeetachtig tegenover vele aanbiddingen, dit is niet correct. Deze maand, er is geen twijfel over mogelijk dat wij hiervoor meer aandacht schenken, maar gedurende het jaar en gedurende het leven, is het verplicht dat wij ten aller tijd Allah gedenken:

O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid 's morgens en 's avonds.
[Soerah Al-Ahzaab: verzen 41/42]

Dus de gelovige gedenkt Allah – de Verhevene – ten aller tijde, gehoorzaamt Hem, is Godsvruchtig en vreest Hem, en is in elke tijd van zijn leven op zijn hoede voor Hem.

Ik vraag Allah om ons en jullie succes tegen in de nachtgebeden en het vasten, en in het navolgen van de plicht voor deze Edele Maand en in het nastreven van zijn vruchten, en zo ook vragen wij Allah om ons succes te geven in het ten aller tijde gehoorzamen van Hem en in de overgave aan hetgeen Hem tevreden stelt. Voorwaar, onze Heer is Horende over onze smeekbeden. [3]

_____________________________________________

Voetnoten:

[1] Zes belangrijke punten over de maand Sha´baan - Shaykh Muhammed ibn Saalih al-´Uthaymeen http://www.youtube.com/watch?v=qgsFZhlKHfU
[2] I’tikaaf (afzondering in de Moskee) in de Islaam
http://ittibaa-min-salaf.blogspot.nl...kee-in-de.html
[3] Overgenomen van: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130228

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be