Tafsier Soerah Al-'Asr

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 
Categorie: Tafsier - Interpretatie v/d Qor'aan
Publicatiedatum Geschreven door Shaykh al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan

Wanneer je iets hebt geleerd breng het dan ook in praktijk. Als je dit niet doet dan zal het een bewijs tegen jou zijn, als het zo blijft. En zo niet, dan zal het weg gaan.

Daarom zei shaykh Mohammed ibn abdoelwahhaab : "Weet dat Allah ons verplicht heeft vier zaken te leren en deze te praktiseren."

Welke zijn dat? [ze zijn genoemd] in Soerah Al-Asr. Deze zaken zijn [te vinden] in Soerah Al Asr welke ieder van jullie van buiten kent. Groot of klein, allen kennen het van buiten. Boer of stadsmens, zij allen kennen Soerah Al-Asr van buiten. Daarin zitten deze vier zaken, als deze vier zaken worden gerealiseerd dan is de gelukzaligheid gerealiseerd. Wanneer deze zaken ontbreken of één ervan ontbreekt, dan ontbreekt zo ook de gelukzaligheid en dan is de mens in verlies.

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan.

"Bij de tijd! De mens verkeert zich zeker in verlies."

Elke mens (wordt hier bedoeld), waaronder de koningen, de zakenmannen, de geleerden, de mannen en vrouwen, de vrije mannen en de slaven, gewoonweg ieder mens leidt aan verlies behalve wanneer hij zich kenmerkt met deze vier zaken. Wees er alert op!

"De mens verkeert zich zeker in verlies, behalve degenen die geloven.."

Dit is de eerste zaak, het geloof. Het geloof wordt niet verwezenlijkt behalve met kennis en het leren van de kennis.

Behalve degenen die geloven, dit is de eerste zaak.

De tweede zaak:

"En rechtschapen daden verrichten".

Het is niet genoeg om enkel kennis te hebben, het moet verwerkt worden in daden. "En rechtschapen werken verrichten" En Hij zei niet alleen "die daden verrichten" maar Hij zei (erbij) "rechtschapen daden".

De daad moet rechtschapen zijn, omdat de meeste daden slecht (beter: fasidah) zijn. Als ze niet op het boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper –Salallahoe alayhie wasalam- gebaseerd zijn, dan zijn ze fasidah. Je aanbidt dan zonder voordeel.

"Degenen die geloven en rechtschapen werken verrichten".

Het volstaat niet dat zij geloven en goede werken verrichten, maar ze moeten zich wederzijds met de waarheid vermanen.

Ze moeten het goede gebieden en het slechte verbieden. Ze moeten de mensen nuttige kennis bijbrengen. Dit behoort tot het aansporen tot de waarheid. Het volstaat niet dat je, je eigen verbetert maar de mensen laat zonder hen te onderwijzen, hen de boodschap over te brengen en hen te waarschuwen. Je moet jezelf verbeteren en dan moet je je proberen in te zetten om anderen te verbeteren.

"zij die aansporen tot de waarheid"

En de vierde zaak is, het vermanen met het geduld.

Want deze zaken: het geloof, het handelen en het aansporen tot de waarheid brengen moeilijkheden met zich mee. Er zullen jou (schadelijke) zaken treffen van de mensen, dus moet je geduldig zijn. Geduld (Sabr) betekent de nafs te weerhouden van ongeduld en luiheid, omdat sommige mensen zich inspannen in het onderwijzen van de kennis en in de Da’wah en in het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte.

Maar wanneer aan hem een beproeving wordt blootgesteld, of sommige bezwaren, of hij wordt geconfronteerd met iemand die redetwist met valsheid, zegt hij: “ Wallahi, ik ben daartoe niet verplicht ik moet enkel mijn eigen nefs verbeteren.” En laat alles zitten. Men moet geduldig zijn.

“O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkomt.
Dit is een ernstige zaak."
[31:17]

Men moet geduldig zijn: Met de moeite, met de afkeuringen van de mensen, met de moeilijkheden en met de onverschilligheid van de nafs. Men moet geduldig zijn. Ali Ibn Abi Taalib zei:

"Het geduld is van de religie, zoals het hoofd van het lichaam is."

Kijk hoe het hoofd aan het lichaam is. Het lichaam is gezond, compleet en stabiel. Wanneer dan het hoofd weggenomen wordt blijft er dan nog leven in het lichaam? Nee, het vergaat. Net zoals iemand in de religie geen geduld heeft, zo vergaat hij. We hebben ondervonden dat het geduld in de religie net zoals het hoofd op een lichaam is.

Er is geen de religie, voor degene die geenب geduld bezit. Men moet geduldig zijn. "zij die aansporen tot de waarheid en geduld." Het wereldse leven is weinig en het goede van de Doenya is weinig dus heb geduld. En jouw geduld is enkel bij Allah. De doenya is een klein bezit. Je hebt slechts een beetje geduld nodig, dan overwin je voor altijd en eeuwig.

Maar als je niet geduldig bent verlies je de Doenya en het Hiernamaals. "zij die aansporen tot de waarheid en geduld." We vragen Allah dat hij ons en jullie succes schenkt tot rechtschapene uitspraken en daden. En dat Hij ons zegent met profijtvolle kennis, rechtschapen daden, oprechtheid voor Zijn Aangezicht, standvastigheid op de Soennah en het laten van vernieuwingen en uitvindingen (in de Religie).

De daad is alleen rechtschapen wanneer het voldoet aan twee voorwaarden:

De eerste voorwaarde is de oprechtheid voor Allah en het tweede is het volgen van Zijn Boodschapper –Salallahoe alayhie wasalam-.

"Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht,"
[2:112]

"wie zich volledig aan Allah onderwerpt" dit is de eerste voorwaarde, welke de oprechtheid is. “en goede daden verricht” dit betekent dat men de profeet –Salallahoe alayhie wasalam- daarbij volgt.

"En de vooruitstrevenden en de eersten der Migranten en Hulpgevers en degenen, die hen in goedheid volgen.."
[9:100]

Dit betekent op de beste aard en wijze volgen. Niet enkel een bewering: "Ik ben Salafi, ik ben op de Madhab van de Salaf."

Als je hen vraagt wat de Madhab van de Salaf is dan zeggen zij: “Wallahi ik weet het niet.” Waarom zeg je dan dat je een salafi bent, je bent geen salafi. Je kent de Madhab van de Salaf niet dus ben jij geen Salafi.

Hoe kan je met de Salaf zijn terwijl je niet eens weet wie zij zijn. "en degenen, die hen in goedheid volgen.." Als je op de Madhab van de Salaf wilt zijn, leer dan de Madhab van de salaf en wat zij bewandelden. Zodat je je daaraan houd en het volgt.

Moge Allah allen succes schenken tot dat wat Hij lief heeft en wat Hem bevalt. Mogen Allah Zegeningen en Vrede schenken aan onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen. 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be