Verschil tussen De valse Fajr en de juiste Fajr

Afdrukken
Gebruikerswaardering:  / 19
ZwakZeer goed 
Categorie: As-Salaah - Het Gebed
Publicatiedatum Geschreven door Mohammed Aboe Khalid

El-Fadjr is twee soortig: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr. Zie de foto’s hieronder:

De valse El-Fadjr

الفجر الكاذب

Valse Fajr

Deze heeft de Profeet El-Fadjr El-Kaadhib genoemd. Letterlijk staat het voor: de leugenachtige El-Fadjr.

De juiste El-Fajr

الفجر الصادق

Juiste Fajr

 

En El-Fadjr As Saadik, letterlijk betekent dit de waarachtige El-Fadjr.

Dit is bevestigd door de Profeet in tal van Ahaadieth. Hij maakte onderscheid tussen beide in hun eigenschappen en regelgeving.

Hij zei in de door Djaabir Ibn Abillaah verhaalde Hadieth: “El-Fadjr is twee soortig: El-Fadjr die op de staart van een wolf lijkt (verticale verlichtingstrook), daarop is het gebed (El Fadjr gebed) Haraam (niet toegestaan), terwijl het eten toegestaan is, en wat betreft El-Fadjr waarvan de verlichting horizontaal is, daarop is het gebed toegestaan en het eten Haraam”.

[Overgeleverd door El- Bayhaqie, El-Haakim en authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr.4278.]

Het permanente comité voor Islamitisch onderzoek en Fataawaa is de volgende vraag gesteld:

Wat wordt er bedoeld met: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr en op welke van beide kunnen wij bidden? 

Antwoord:

de valse El Fadjr is datgene wat vertikaal verschijnt aan de horizon, van boven naar beneden. Terwijl de juiste El-Fadjr datgene is wat horizontaal verschijnt, over de breedte van de horizon. En de tijd van (Salaat) As-Sobh begint met het verschijnen van de juiste El-Fadjr”. 

Sheych Ibn Baaz (voorzitter),
Abder-Razzak ‘Afiefie (vicevoorzitter) Abdoellaah El-
Goedayyan (lid).
(Fatwaa nr. 10666). 

Sheych Ibn Oetheimien zei: “ En de geleerden hebben gezegd dat er drie verschillen zijn tussen de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr: 

 1. Het eerste verschil: Is dat de eerste El-Fadjr vertikaal en niet horizontaal is. Deze verschijnt van het Oosten naar het Westen, de tweede (de juiste) verschijnt van het Noorden naar het Zuiden. 

 2. Het tweede verschil: Is dat het donker wordt na de eerste El-Fadjr, omdat deze verlichting van korte duur is, terwijl het niet donker wordt na de tweede El-Fadjr, maar het wordt dan steeds lichter.
   
 3. Het derde verschil: Is dat de verlichting van de tweede El-Fadjr aangesloten is met de horizon en er is geen duisternis daartussen. En tussen de eerste El-Fadjr en de horizon is een duidelijke onderbreking te zien (in de verlichting) en er bevindt zich een duisternis daartussen.

Vraag:

Zijn er regelgevingen betreffende de eerste El-Fadjr? 

Antwoord:

Sheych Ibn ‘Oetheimien zei: Nee, er zijn geen regelgevingen uit de Sharie’ah hieraan verbonden, nooit. Geen Imsaak voor het vasten, noch is Salaat (El Fadjr) toegestaan. De regelgevingen zijn aan de tweede El-Fadjr verbonden”.

[Einde citaat. Uit het boek: Ash-Sharh El-Moemti’ 2/107-108.]

Aan Sheych Mohammed Ibn Haadie El-Madkhalie heeft een broeder uit Nederland de volgende vraag gesteld: 

Vraag:

“We zitten met een probleem hier in Nederland met de gebedstijden omdat wij geen Adhaan hebben en dus afhankelijk zijn van gebedstijden (kalenders enz.) en op die tijden zien we dat Salaat El-Fadjr ongeveer twee uur voor Shorooq (vóór zonsopgang) is. 

Wat moeten we doen? En hoe te doen met het beginnen van het vasten, moeten we ons houden aan deze tijden van El-Fadjr of niet?” 

Antwoord:

“Het is pas El-Fadjr als het licht een beetje te zien is aan het oosten. Pas dan moet men zich onthouden van eten, drinken enz. En wat betreft de tijden aanhouden (zoals bijvoorbeeld 2 uur voor Shorooq dan is dat niet toegestaan. Maar eerder moeten we ons houden aan wat te zien is”. 

Sheych kwam toen met de Ayah uit soerat El-Baqarah: 

De vertaling van deze Ayah is:

{En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht) en maak daarna het vasten vol tot zonsondergang}

[Soerat El-Baqarah 187]

‘Adye Ibn Haatim verhaalt: “Toen de volgende verzen werden geopenbaard:

[En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht…]

nam ik twee draden, een zwarte en een witte, en bewaarde deze onder mijn kussen.´s Nachts bekeek ik deze steeds weer, maar ik kon er niets uit opmaken.

Daarom ging ik de volgende ochtend naar de Profeet en vertelde hem alles.

Hij legde me uit: “Dat vers slaat op het donker van de nacht en het licht van de zonsopgang.”

[Overgeleverd door El-Boegaarie. Einde citaat]

Sheych Ibn Saalih 'Oetheimien rahimahoel-Laah: 

Vraag:

Wij zien sommige gebedskalenders in de Ramadhaan waarop een rij staat, genaamd 'Imsaak'. Dit is een tijd van 10 of 15 minuten vóór Salaat El-Fadjr die op de gebedskalender wordt gezet. Heeft dit een oorsprong in de Soennah of is het een innovatie? 

Antwoord:

Nee, dit behoort tot de innovaties! Het heeft geen oorsprong in de Soennah. Sterker nog, de Soennah is juist het tegenoverstelde, omdat Allaah in zijn Almachtige Boek heeft gezegd: 

De vertaling van deze Ayah is:

[En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht) en maak daarna het vasten vol tot zonsondergang].

[Soerat El-Baqarah 187]

En de Profeet heeft gezegd: 'Bilaal doet de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibn Oem Maktoem horen". 

Overgeleverd door Imâm Moeslim.

Abdoellah Ibn Oemm Maktoem riep namelijk op tot het gebed, pas als de dageraad is aangebroken. Deze 'Imsaak' waar sommigen zich aan houden is een toevoeging (een Bid‘ah) aan datgene wat Allaah heeft voorgeschreven.

Om deze reden is het vals, en het is extremisme m.b.t. de religie van Allaah. De Profeet heeft voorzeker gezegd: “De extremisten (degenen die overdrijven in de religie) zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan.” 

Bron: El-Manaahie El-Lafdhiyyah 201-202. 

Dit waren de teksten uit El-Qor-aan, As-Soennah en de Fataawaa van de grote geleerden over de gebedstijden tijdens Ramadhaan en daarbuiten.

Tevens is deze boodschap een waarschuwing aan het adres van de extremisten die van deze tijden een gelegenheid creëren om de moslimgemeenschap steeds naar de Bida’ (de innovaties) uit te nodigen en hen vervolgens in een chaotische situatie te laten belanden. Moge Allaah de moslims de juiste kennis schenken, zodat zij naar het juiste pad geleid kunnen worden, Aamien. 

Moge Allaah Zijn Salaat en Zijn zegeningen over Zijn Profeet, zijn vrouwen en zijn metgezellen zenden.

 

 

Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277NH) heeft gezegd: “Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) en de taabie`ien en het vasthouden aan de madhab van ahloel-athaar, zoals Abie `Abdoellaah Ahmed ibn Hanbal.” [Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahloes-Soennah wal Djamaa`ah (1/79) van al-Laalikaa`ie]
Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyay (d. 728NH) heeft gezegd: “Dus degene die spreekt met het Boek, de Soennah en Idjma` (consensus), hij zal van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.” [al-Fataawa 3/376]

hoofdbanner

Saturday the 20th. Welkom bij albaseerah.be